Round 7 MVP: Cory Higgins, FC Barcelona
k7rXNOZlHZH76PvlFfH
Date: Saturday, November 9, 2019